Politica de confidentialitate

Politică de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
de către Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ

Prin această politică de confidenţialitate că informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.

Cine suntem?

Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ, denumită în continuare Asociaţia, este constituită de către părinţi ai unor copii şi tineri cu dizabilităţi din Piatra Neamţ. Datele noastre de contact sunt:

Sediu: Jud. Neamţ, Mun. Piatra Neamţ, Bld. Decebal, nr. 90, Bl. A1, parter.

CIF:15858135

Telefon: 0741 543 400

E-mail: aspnsluceafarul@yahoo.com.

Am numit un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal?

DA, am numit un Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal care poate fi contactat la sediul nostru din Jud. Neamţ, Mun. Piatra Neamţ, Bld. Decebal, nr. 90, Bl. A1, parter, sau pe adresa de e-mail: protectia.datelor@asociatialuceafarul.ro.

Misiunea noastră

Asociaţia derulează activităţi în domeniul asistenţei sociale şi educaţionale a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi şi are ca priorităţi de acţiune următoarele:

 • Abilitare, integrare socială şi recuperare prin activităţi de terapie ocupaţională;
 • Asigurarea de activităţi instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor fiecărui beneficiar;
 • Stimularea autonomiei personale şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a persoanei cu dizabilităţi;
 • Se urmăreşte şi implicarea familiei în procesul de recuperare şi socializare a persoanei cu dizabilităţi prin participarea acesteia la activităţile derulate;

Pentru îndeplinirea misiunii noastre diseminăm informaţiile privind activitatea noastră prin intermediul site-ului nostru oficia http://asociatialuceafarul.ro/, pe contul de Facebook al Asociaţiei: https://www.facebook.com/ASPNS-Luceafarul-294155750703709/, prin intermediul mass-media, prin campanii de strângere de fonduri, prin evenimentele la care participăm sau pe care le organizăm.

Categorii de persoane vizate

Pentru atingerea scopurilor Asociaţiei prelucrăm datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

 • Beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Asociaţie
 • Reprezentanţi legali ai beneficiarilor, după caz
 • Familiile beneficiarilor
 • Salariaţi
 • Candidaţi pentru ocuparea posturilor scoase la concurs
 • Prestatori de servicii
 • Voluntari
 • Participanţi la evenimentele organizate şi derulate de Asociaţie
 • Donatori şi sponsori, persoane fizice

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Pentru a ne atinge scopurile şi pentru a menţine un stadard ridicat de calitate a serviciilor oferite de noi, în baza legilor în vigoare, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare personală, CNP
 • Datele de identificare financiară
 • Date privind reşedinţa şi gospodăria
 • Detalii privind ceilalţi membri ai familiei sau ai gospodăriei
 • Date privind veniturile beneficiarilor şi ale celorlalţi membri ai familiei sau ai gospodăriei
 • Datele juridice privind condamnările şi sentinţele (certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală)
 • Date de contact
 • Date privind starea de sănătate fizică, istoricul bolii, evoluţie, conduită terapeutică
 • Date privind starea de sănătate mintală şi psihică, istoricul bolii, evoluţie, conduită terapeutică
 • Curriculum-ul academic, educaţie şi formare profesională
 • Experienţa profesională
 • Imagini şi înregistrări audio – video de la activităţiile organizate în cadrul serviciile sociale acreditate de către Asociaţie, conform legii;
 • Imagini şi înregistrări audio – video la evenimentele organizate şi derulate de Asociaţie Scopurile şi baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, Asociaţia are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Asociaţia prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activităţi:

 • Derularea de activităţi în domeniul asistenţei sociale şi educaţionale a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi prin serviciul social ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi”.
 • Îndeplinirea formalitătilor legale privind recrutarea de personal şi angajarea.
 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ca angajator.
 • Îndeplinirea formalitătilor legale privind colaborarea cu voluntarii
 • În scop justificativ financiar-contabil şi pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.
 • Organizare şi derulare de evenimente.
 • Închieiere de contracte de furnizare de bunuri şi servicii.
 • Relaţii publice.
 • Formulare de acţiuni şi reprezentare în instanţă.
 • Soluţionarea cererilor dumneavoastră de exercitare a drepturilor conform GDPR.
 • Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor dumneavoastră.

Dacă nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale, Asociaţia nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă oferi serviciile sociale solicitate, nu poate încheia contracte individuale de muncă şi de voluntariat, nu poate încheia contracte de furnizare de bunuri şi servicii, nu-şi poate îndeplini obligaţiile legale, nu poate soluţiona cererile, sesizările şi reclamaţiile dumneavoastră.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legislaţia care guvernează, în principal, activităţile derulate în cadrul Asociaţiei sunt următoarele:

 • Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 – Legea asistenţei sociale
 • Legea nr. 197/2012 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • Hotărârea nr. 118/2014 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • Hotărârea nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
 • Hotărârea nr. 476/2019 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
 • Ordinul 82/16.01.2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 6
 • Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată, Codul muncii
 • Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Republicată, Legea contabilităţii
 • Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 1996
 • Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Legea nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Codul de procedură civilă

Asociaţia prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal preponderent în baza art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteţi parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.

Asociaţia prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în baza art. 6, alin. 1, lit. c) din GDPR în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine, în condiţiile legii.

În condiţiile expres prevăzute de GDPR, prelucrăm datele personale pe baza consimţământului dumneavoastră, exprimat în baza art. 6, alin. 1, lit. a) şi respectând condiţiile de acordare a acestuia, prevăzute de art. 7 din GDPR.

Prelucrăm date cu caracter sensibil în desfăşurarea activităţilor noastre legitime, respectând prevederile art. 9, alin. 2, lit. b), d), h) şi j) din GDPR şi aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal, garantând, în acest fel, că protejăm corespunzător datele dumneavoastră cu caracter personal.

Sursa datelor cu caracter personal

Asociaţia colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terţi (cum ar fi alte instituţii ori entităţi care se adresează Asociaţiei ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

Asociaţia colectează numai datele cu caracter personal necesare atingerii scopurilor stabilite şi îşi rezervă dreptul de a distruge imediat orice date personale furnizate de dumneavoastră, în mod voluntar, dacă, spre exemplu, ne transmiteţi un CV pentru ocuparea, în perspectivă, a unui post î n cadrul Asociaţiei. Prelucrăm acest tip de date cu caracter personal doar în situaţia în care am organizat un concurs public pentru ocuparea unui post şi am solicitat depunearea candidaturilor în condiţiile legii, cu respectarea strictă a prevederilor GDPR privind prelucrarea şi protejarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obţinute de la terţi persoane juridice, aceştia din urmă au obligaţia de a vă furniza informaţiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Asociaţie şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituţii, autorităţi centrale şi locale cu drept de control al activităţii Asociaţiei;
 • instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni şi reprezentării în instanţă;
 • în cadrul activităţii de organizare, derulare evenimente ale Asociaţiei.

Dezvăluirea datelor către terţi se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizaţi anterior.

Nu transferăm date cu caracter personal către organizaţii şi instituţii internaţionale. Dacă acest lucru va fi necesar, vă vom notifica, respectând întocmai prevederile GDPR privind condiţiile impuse în cazul transferului datelor cu caracter personal către această categorie de terţi.

În cazul în care serviciile solicitate de dumneavoastră necesită transfer de date personale către donatori / sponsori din afara României, acest tip de transfer va avea loc pe baza cererii dumneavoastră şi a acordului dumneavoastră prealabil, explicit.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate:

 • Pe perioade prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare, cum ar fi:
 • Datele cu caracter personal ale voluntarilor, datele personale ale beneficiarilor şi ale reprezentaţilor acestora (nume, adresă, CNP, date cuprinse în cartea de identitate/paşaport, precum şi datele privitoare la starea de sănătate, după caz), cuprinse în documente justificative (în înţelesul 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991), se vor păstra timp de 10 ani, începând cu data încheierii exerciţiului financiar în care au fost colectate (în cazul în care voluntarilor sau beneficiarilor li se colectează date în vederea decontării unor cheltuieli de transport şi/sau cazare şi/sau masă).
 • Datele cu caracter personal care nu sunt cuprinse în documente justificative conform articolului anterior, inclusiv datele speciale de sănătate, vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani.
 • Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată si­a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice’’ sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată si-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicţia prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate’ din GDPR, datele personale sunt stocate pe toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau până la retragerea consimţământului dumneavoastră. Aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteţi modifica sau elimina consimţământul în orice moment şi vom acţiona imediat în consecinţă, cu excepţia cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. Vă puteţi retrage consimţmântul la fel de uşor cum l-aţi acordat, printr-o cerere depusă la sediul nostru, sau prin e-mail, la adresele indicate în preambul:
 • Datele biometrice (imagini foto/video) ale voluntarilor, ale beneficiarilor şi ale reprezentanţilor acestora vor fi şterse din evidenţele Asociaţiei şi din postările acesteia de pe contul de socializare în cel mai scurt termen de la depunerea cererii sau de la retragerea consimţământului, dar nu mai mult de 30 de zile, ţinând cont de aspectele tehnice ale procesării cererii.
 • Datele de contact ale voluntarilor, ale beneficiarilor şi ale reprezentanţilor acestora sau ale participanţilor la evenimentele organizate şi derulate de Asociaţie (adresă de email, adresă, număr de telefon), prelucrate pe baza consimţământului acestora, vor fi şterse în cel mai scurt termen de la depunerea cererii sau de la retragerea consimţământului, dar nu mai mult de 30 de zile, ţinând cont de aspectele tehnice ale procesării cererii.
 • În lipsa unor termene de stocare izvorâte din legislaţia în vigoare, stocăm datele personale pentru atingerea scopurilor propuse, dar cât mai puţin timp posibil, pe baza unor criterii stabilite de Asociaţie şi care vor fi foarte clar definite şi justificate faţă de dumneavoastră, respectând dreptul dumneavoastră la informare în această privinţă, conform prevederilor art. 13, alin. 2, lit. a) şi art. 14, alin. 2, lit. a) din GDPR.

Drepturile dumneavoastră şi modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Asociaţia nu solicită date personale prin intermediul site-ului web propriu şi nu distribuie unităţi de informaţie de tipul cookies sau fişiere log.

Asociaţia nu foloseşte niciun fel de program, cod sau algoritm care să producă decizii automate referitoare la persoanele vizate sau la vizitatorii propriului site web, sau să creeze profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactaţi direct, responsabilul cu protecţia datelor din Asociaţie la adresa: protectia.datelor@asociatialuceafarul.ro sau în scris la sediul nostru.

Alte prevederi

Asociaţia nu este societate comercială. Toate produsele expuse vânzării exclusiv pe site-ul nostru sau pe pagina noastră de Facebook fac parte din campaniile de autofinanţare sau de fund raising ale organizaţiei.

În cazul în care nu sunteţi de acord să distribuim pe site-ul nostru orice informaţii despre dumneavoastră, chiar dacă le-am obţinut din surse disponibile public, este suficient să ne contactaţi folosind oricare din metodele de comunicare pe care le aveţi la dispoziţie şi să ne solicitaţi să ştergem posturile sau orice alte date cu caracter personal am folosit, caz în care ne vom conforma în cel mai scurt timp posibil.

Toţi salariaţii Asociaţiei, prestatorii de servicii si voluntarii se angajează, prin acorduri de confidenţialitate semnate individual şi anticipat datei de începere a activitătii, să păstreze secretul datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Este strict interzisă transmiterea oricăror date cu caracter personal către părţi terţe, cu excepţia acelor situaţii care apar ca urmare a unor dispoziţii legale imperative. În acest sens, este strict interzis personalului Asociaţiei, ca, în cazul în care relaţiile de muncă încetează, să folosească, să copieze sau să distribuie către terţe părţi, baze de date sau documente conţinând date cu caracter personal ale salariaţilor fundaţiei sau ale persoanelor vizate cărora Asociaţia le prelucrează datele cu carcter personal în condiţiile legii. Încălcarea acestei prevederi poate atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

Publicarea şi valabilitatea politicii de confidenţialitate a Asociaţiei

Prezenta politică se publică pe site-ul Asociaţiei pentru a fi consultată de orice persoană interesată.

Prezenta politică este adusă la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, a reprezentanţilor legali ai beneficiarilor, precum şi a oricăror voluntari, înainte de începerea oricărei activităţi în Asociaţie.

În cazul în care o persoană vizată are nelămuriri în ceea ce priveşte prezenta politică, aceasta poate solicita clarificări şi sprijinul persoanei care îndeplineşte atribuţiile de Responsabil cu prelucrarea datelor în cadrul Asociaţiei, folosind mijloacele de comunicare precizate în preambul.

Această variantă actualizată a Politicii de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ este în vigoare din 01.02.2019.

Preşedinte ASPNS Luceafărul, Neamţ, Daniela Coman